دروس ارائه شده در نيمسال 991 توسط گروه كامپيوتر 

آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری  كد 1020027 گروه 1 ترم 991
مهندس رضا عباسی

آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری كد 1020027 گروه 1 ترم 991

 درس آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری گروه 1 ارائه شده توسط  گروه مهندسی کامپیوتر و استاد مهندس رضا عباسی در نيمسال 991

رياضي عمومي1 كد 1010230001 گروه 1 ترم 991
دكتر مجيد رستمي

رياضي عمومي1 كد 1010230001 گروه 1 ترم 991

 درس رياضي عمومي1 گروه 1 ارائه شده توسط  گروه مهندسي کامپيوتر و استاد دكتر مجيد رستمي در نيمسال 991

زبان تخصصي كد 1010320108 گروه 2 ترم 991
مهندس الهام علیقارداش

زبان تخصصي كد 1010320108 گروه 2 ترم 991

 درس زبان تخصصي گروه 2 ارائه شده توسط  گروه مهندسي کامپيوتر و استاد مهندس الهام عليقارداش در نيمسال 991

سيستم هاي عامل كد 1010036 گروه 1 ترم 991
مهندس الهام علیقارداش

سيستم هاي عامل كد 1010036 گروه 1 ترم 991

 درس سيستم هاي عامل گروه 1 ارائه شده توسط  گروه مهندسي کامپيوتر و استاد مهندس الهام عليقارداش در نيمسال 991

ساختمان هاي داده كد 1010330205 گروه 1 ترم 991
مهندس وحيد پورامين

ساختمان هاي داده كد 1010330205 گروه 1 ترم 991

 درس ساختمان هاي داده گروه 1 ارائه شده توسط  گروه مهندسي کامپيوتر و استاد مهندس وحيد پور امين در نيمسال 991

آزمايشگاه پايگاه داده ها كد 10100599 گروه 1 ترم 991
مهندس وحيد پورامين

آزمايشگاه پايگاه داده ها كد 10100599 گروه 1 ترم 991

 درس آزمايشگاه پايگاه داده ها گروه 1 ارائه شده توسط  گروه مهندسي کامپيوتر و استاد مهندس وحيد پور امين در نيمسال 991

مباني بينايي ماشين كد 1011011 گروه 1 ترم 991
مهندس وحيد پورامين

مباني بينايي ماشين كد 1011011 گروه 1 ترم 991

 درس مباني بينايي ماشين گروه 1 ارائه شده توسط  گروه مهندسي کامپيوتر و استاد مهندس وحيد پور امين در نيمسال 991

پروژه كد 1010060 گروه 1 ترم 991
مهندس وحيد پورامين

پروژه كد 1010060 گروه 1 ترم 991

 درس پروژه گروه 1 ارائه شده توسط  گروه مهندسي کامپيوتر و استاد مهندس وحيد پور امين در نيمسال 991

اصول طراحي پايگاه داده ها كد 1010056 گروه 1 ترم 991
مهندس وحيد پورامين

اصول طراحي پايگاه داده ها كد 1010056 گروه 1 ترم 991

 درس اصول طراحي پايگاه داده ها گروه 1 ارائه شده توسط  گروه مهندسي کامپيوتر و استاد مهندس وحيد پور امين در نيمسال 991

مباني کامپيوتر و برنامه سازي كد 1010330001 گروه 1 ترم 991
مهندس اكبر مقيميان

مباني کامپيوتر و برنامه سازي كد 1010330001 گروه 1 ترم 991

 درس مباني کامپيوتر و برنامه سازي گروه 1 ارائه شده توسط  گروه مهندسي کامپيوتر و استاد مهندس اكبر مقيميان در نيمسال 991