نیمسال 993

درس مباني کامپيوتر و برنامه سازي با کد 101011
مهندس حسين نوري

درس مباني کامپيوتر و برنامه سازي با کد 101011

درس مباني کامپيوتر و برنامه سازي با کد 101011 -مدرس مهندس حسین نوری

درس شبکه هاي کامپيوتري با کد 1010050
مهندس حسين نوري

درس شبکه هاي کامپيوتري با کد 1010050

درس شبکه هاي کامپيوتري با کد 1010050-مدرس مهندس حسین نوری