کاربرد رايانه در شيمي كد 3020002 گروه 1 ترم 992
مهندس حسين نوري

کاربرد رايانه در شيمي كد 3020002 گروه 1 ترم 992

 درس کاربرد رايانه در شيمي گروه 1 ارائه شده توسط  گروه شیمی و استاد مهندس حسين نوري در نيمسال 992