پايگاه داده كد 1120530109 گروه 1 ترم 992
مهندس حسين نوري

پايگاه داده كد 1120530109 گروه 1 ترم 992

 درس پايگاه داده گروه 1 ارائه شده توسط  گروه مهندسی نقشه برداری و استاد مهندس حسين نوري در نيمسال 992

برنامه نويسي کامپيوتر پيشرفته كد 1120530108 گروه 1 ترم 992
مهندس حسين نوري

برنامه نويسي کامپيوتر پيشرفته كد 1120530108 گروه 1 ترم 992

 درس برنامه نويسي کامپيوتر پيشرفته گروه 1 ارائه شده توسط  گروه مهندسی نقشه برداری و استاد مهندس حسين نوري در نيمسال 992