دروس ارائه شده در نيمسال 991 توسط گروه باغباني

رياضي عمومي كد 2030026 گروه 1 ترم 991
دكتر مرتضي لطفي پارسا

رياضي عمومي كد 2030026 گروه 1 ترم 991

 درس رياضي عمومي گروه 1 ارائه شده توسط  گروه مهندسي باغباني و استاد دكتر مرتضي لطفي پارسا در نيمسال 991