دروس ارائه شده در نيمسال 991 توسط گروه اقتصاد كشاورزي

متون اقتصادي به زبان خارجي كد 204402124 گروه 1 ترم 991
دكتر حبيب شهبازي گيگاسري

متون اقتصادي به زبان خارجي كد 204402124 گروه 1 ترم 991

 درس متون اقتصادي به زبان خارجي گروه 1 ارائه شده توسط  گروه اقتصاد کشاورزي و استاد دكتر حبيب شهبازي در نيمسال 991

بازاريابي محصولات کشاورزي ومنابع طبيعي كد 204313020 گروه 1 ترم 991
دكتر حبيب شهبازي گيگاسري

بازاريابي محصولات کشاورزي ومنابع طبيعي كد 204313020 گروه 1 ترم 991

 درس بازاريابي محصولات کشاورزي ومنابع طبيعي گروه 1 ارائه شده توسط  گروه اقتصاد کشاورزي و استاد دكتر حبيب شهبازي در نيمسال 991

اقتصاد رياضي كد 204313011 گروه 1 ترم 991
دكتر حبيب شهبازي گيگاسري

اقتصاد رياضي كد 204313011 گروه 1 ترم 991

 درس اقتصاد رياضي گروه 1 ارائه شده توسط  گروه اقتصاد کشاورزي و استاد دكتر حبيب شهبازي در نيمسال 991

اقتصاد کلان 1 كد 204403111 گروه 1 ترم 991
دكتر حبيب شهبازي گيگاسري

اقتصاد کلان 1 كد 204403111 گروه 1 ترم 991

 درس اقتصاد کلان 1 گروه 1 ارائه شده توسط  گروه اقتصاد کشاورزي و استاد دكتر حبيب شهبازي در نيمسال 991

اصول حسابداري در واحدهاي کشاورزي كد 204313015 گروه 1 ترم 991
دكتر حبيب شهبازي گيگاسري

اصول حسابداري در واحدهاي کشاورزي كد 204313015 گروه 1 ترم 991

 درس اصول حسابداري در واحدهاي کشاورزي گروه 1 ارائه شده توسط  گروه اقتصاد کشاورزي و استاد دكتر حبيب شهبازي در نيمسال 991

رياضي 2 كد 204203104 گروه 1 ترم 991
دكتر مرتضي لطفي پارسا

رياضي 2 كد 204203104 گروه 1 ترم 991

 درس رياضي 2 گروه 1 ارائه شده توسط  گروه اقتصاد کشاورزي و استاد دكتر مرتضي لطفي پارسا در نيمسال 991

رياضي 1 كد 20431202 گروه 1 ترم 991
دكتر مرتضي لطفي پارسا

رياضي 1 كد 20431202 گروه 1 ترم 991

 درس رياضي 1 گروه 1 ارائه شده توسط  گروه اقتصاد کشاورزي و استاد دكتر مرتضي لطفي پارسا در نيمسال 991