دروس ارائه شده در نيمسال 991 توسط گروه علوم تربيتي

کاربرد رايانه در تعليم و تربيت كد 4030086 گروه 1 ترم 991
مهندس حسين نوري

کاربرد رايانه در تعليم و تربيت كد 4030086 گروه 1 ترم 991

 درس کاربرد رايانه در تعليم و تربيت گروه 1 ارائه شده توسط  گروه علوم تربيتي و استاد مهندس حسين نوري در نيمسال 991

ارتباط انساني كد 406302002 گروه 1 ترم 991
دكتر وحيد صالحي

ارتباط انساني كد 406302002 گروه 1 ترم 991

 درس ارتباط انساني گروه 1 ارائه شده توسط  گروه علوم تربيتي و استاد دكتر وحيد صالحي در نيمسال 991

مباني و اصول برنامه ريزي درسي كد 4030111 گروه 1 ترم 991
دكتر وحيد صالحي

مباني و اصول برنامه ريزي درسي كد 4030111 گروه 1 ترم 991

 درس مباني و اصول برنامه ريزي درسي گروه 1 ارائه شده توسط  گروه علوم تربيتي و استاد دكتر وحيد صالحي در نيمسال 991

ارزشيابي آموزشي كد 4030109 گروه 1 ترم 991
دكتر وحيد صالحي

ارزشيابي آموزشي كد 4030109 گروه 1 ترم 991

 درس ارزشيابي آموزشي گروه 1 ارائه شده توسط  گروه علوم تربيتي و استاد دكتر وحيد صالحي در نيمسال 991

متون تخصصي علوم تربيتي كد 4030107 گروه 1 ترم 991
دكتر وحيد صالحي

متون تخصصي علوم تربيتي كد 4030107 گروه 1 ترم 991

 درس متون تخصصي علوم تربيتي گروه 1 ارائه شده توسط  گروه علوم تربيتي و استاد دكتر وحيد صالحي در نيمسال 991

طراحي آموزشي كد 4030105 گروه 1 ترم 991
دكتر وحيد صالحي

طراحي آموزشي كد 4030105 گروه 1 ترم 991

 درس طراحي آموزشي گروه 1 ارائه شده توسط  گروه علوم تربيتي و استاد دكتر وحيد صالحي در نيمسال 991

متون تخصصي كد 4030101 گروه 1 ترم 991
دكتر وحيد صالحي

متون تخصصي كد 4030101 گروه 1 ترم 991

 درس متون تخصصي گروه 1 ارائه شده توسط  گروه علوم تربيتي و استاد دكتر وحيد صالحي در نيمسال 991