دروس ارائه شده در نيمسال 991 توسط گروه جغرافيا

رياضيات و آب و هواشناسي كد 405402119 گروه 1 ترم 991
دكتر مجيد رستمي

رياضيات و آب و هواشناسي كد 405402119 گروه 1 ترم 991

 درس رياضيات و آب و هواشناسي گروه 1 ارائه شده توسط  گروه جغرافيا و استاد دكتر مجيد رستمي در نيمسال 991